COOKIEBELEID
Er worden bij het bezoek aan deze website GEEN cookies geplaatst.

PRIVACYBELEID
Dit is de privacybeleid van Korthaar Collie Club “Smooth Collie Friends”, gevestigd te Schagen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64807061 (hierna: "Korthaar collie club"). Deze privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens Korthaar collie club verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Zie pagina downloads voor een PDF bestand van het privacy beleid.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1
Korthaar collie club vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt van Korthaar Collie Club "Smooth Collie Friends";
(b) zich opgeeft voor een nieuwsbrief.
1.2 Korthaar collie club verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geslacht;
(f) bankrekeningnummer;
(g) Gegevens van de hond.
1.3 Korthaar collie club gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden. 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1
U kunt contact opnemen met Korthaar collie club via secretariaat@korthaarcollieclub.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop Korthaar collie club persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacybeleid;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Korthaar collie club met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Korthaar collie club.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1
Korthaar collie club zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacybeleid genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Korthaar collie club zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Korthaar collie club zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Korthaar collie club daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

6. MELDING AAN BETROKKENE 
6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. 

7. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID
7.1
Het kan voorkomen dat het in deze privacybeleid opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacybeleid regelmatig te bekijken.